Back

★ એપ્રિલ ૭

                                     

★ એપ્રિલ ૭

 • 1948 – સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા WHOનું પતન.
 • 2001 – "મંગળ ઓડીસી"મંગળ ઓડિસી નામના મંગળ કોઓર્ડિનેટ્સ પ્રક્ષેપણ ના પડી.
 • 1906 – નેપલ્સ માઉન્ટ Vesuvius જવાળામુખી ફાટી નિકળતા છે.
 • 1827 – બ્રિટિશ રસાયણો શાસ્ત્રી,જ્હોન વોકર,ગયા વર્ષે શોધેલી, પ્રથમ વધુ સરવાળો છે.
 • 1964 – બરફ.બી.એમજી. આ સિસ્ટમ / 360 કમ્પ્યુટર જાહેર કર્યું છે.
 • 2003 – અમેરિકન સેના બગદાદ પર કબજો હતી.
                                     

1. જન્મ. (Birth)

 • 1920 – પાના.રવિ શંકર, ભૂખ્યા.
 • 1954 – જેકી ચાન,ચિની અભિનેતા,નિર્માતા,ડિરેક્ટર અને માર્શલ આર્ટસ કલાકાર છે.
 • 1942 – Jeetendra, અભિનેતા છે.
 • 1897 - Vigora વૈદ્ય windcan, ગુજરાતી લેખકો. અન્ય.1974.
                                     
 • ડ શ કર અબ જ ભ સ એપ ર લ - એપ ર લ ભ રત દ શન એક વ જ ઞ ન ક હત જ મણ ઉપર ત શ ધ કર હત એમણ લગભગ જ ટલ શ ધ મ ટ પ ટન ટ
 • મદદ Oman, Times of એપ ર લ Salalah transit for Indian rescue flight from Yemen Times of Oman. Retrieved એપ ર લ Check date values
 • દ પચ દભ ઈ ગ ર ડ એપ ર લ - જ ન ય આર જ ણ ત દ નવ ર હત ત મન જન મ ર જક ટ જ લ લ ન પડધર ગ મમ થય હત એમણ ત રણ વર ષન વય પ ત ન
 • આન દશ કર બ પ ભ ઈ ધ ર વ ફ બ ર આર - એપ ર લ ગ જર ત વ દ વ ન, લ ખક, શ ક ષણશ સ ત ર અન સ પ દક હત ત મન જન મ અમદ વ દમ ફ બ ર આર ન
 • Jambhekar, Shruti એપ ર લ ETV Gujarati will be now Colors Gujarati from April 20 The Times of India. Retrieved જ ન Check date values
 • શર મ ન પસ દગ કર ઇ હત એપ ર લ ન ર જ સ ય ઝ ટ - અવક શય ન દ વ ર ર ક શ શર મ એ અવક શ તરફ પ રય ણ કર ય હત ત મણ અવક શમ દ વસ, કલ ક અન મ ન ટન
 • અન ફર થ થ સ ધ ત ઓ લ ક સભ ન સભ ય રહ ય પછ થ એપ ર લ થ એપ ર લ સ ધ ત ઓ ર જ ય સભ ન સભ ય રહ ય - દરમ ય ન ત ઓ ગ જર ત
 • ક મ વ ર ચનનગર ક મ છ ર ડ ન નજ કન ગ મ છ અમદ વ દ ગ જર ત ભ રત Chharodi Population - Ahmadabad, Gujarat Retrieved એપ ર લ Check date
 • પન ન લ લ ન ન લ લ પટ લ મ એપ ર લ ગ જર ત સ હ ત યક ર હત ત મણ થ વધ ટ ક વ ર ત સ ગ રહ જ વ ક સ ખન સ થ અન વ ત રકન ક ઠ
 • ભ રતમ મ લ કસભ ન સ મ ન ય ચ ટણ એપ ર લ થ મ દરમ ય ન ક લ નવ તબક ક મ ભ રતન ચ ટણ ઇત હ સમ સ થ લ બ ચ ટણ થઇ રહ છ ક લ
 • રહ સ ધ જ વ જ વન જ વ ન આઘ ય ત મ ઉન નત ન પ ર પ ત કર વર ષન વય એપ ર લ ન ર જ ખ ડ ખ ત મ ત ય પ મ ય મ ક ષમ ળ ભ વન બ ધ આત મસ દ ધ શ સ ત ર
 • હત ર જ યન શ સક પરમ ર વ શન ર જપ ત હત .. - ભગવ નસ હજ એપ ર લ - જ ન ય આર પ રત પસ હજ ભગવ નસ હજ ઓગસ ટ - ડ સ મ બર
                                     
 • મ ઐસ હ હ મ ક છ મ ઠ હ જ ય એપ ર લ બ લ કમ લ જ ન ય આર ઇન સ ન જ ન ય આર વ દ જ ન ય આર દ લ
 • ગ ત સ ર યક ત પર ખ ઓગસ ટ - એપ ર લ ગ જર ત કવ યત ર અન તત વજ ઞ નન અભ ય સ હત ત મન બ ક વ યસ ગ રહ અન એક જ વનચર ત ર પ રક શ ત થય
 • દ ર ગ વત દ વ દ ર ગ ભ ભ ઓક ટ બર ઓક ટ બર ભ રત ય ક ર ત ક ર અન સ વત ત રસ ન ન હત ત ઓ બ ર ટ શ ર જન સ મ સશસ ત ર લડત ચલ વ રહ લ
 • હ ય છ દ સ ઈ, અજય મ. એપ ર લ સર પ સ દર ભ ગ જર તન સ પ વ ષ મ હ ત પ રક ત મ ત ર મ ડળ. p.  દ સ ઈ, અજય મ. એપ ર લ સર પ સ દર ભ ગ જર તન
 • અન ત મન ક ટ બ ખ બ નજ કન સ બ ધ ધર વત હત પન ન લ લ પટ લ મ - એપ ર લ જ ગ જર ત લ ખક હત ત ઓ ન જ ઞ નપ ઠ એવ ર ડ અન ન
 • જલ ય વ લ બ ગ હત ય ક ડ એપ ર લ ન ર જ પ જ બન અમ તસરમ થય હત ર લ ટ એક ટન વ ર ધમ એકઠ થય લ અહ સક પ રદર શનક ર ઓ પર જનરલ ડ યર ન મન અ ગ ર જ
 • સરક રન ત બ હત અ ગ ર જ શ સન ક ળમ અન આઝ દ પછ પણ છ ક ન મ એપ ર લ સ ધ ત બ હદ મ બઈ ર જ યન ભ ગ હત મ ભ રતન આઝ દ મળ અન ભ રતન
 • સચ ચ દ ન દ હ ર ન દ વ ત સ ય યન ઉપન મ: અજ ઞ ય મ ર ચ - એપ ર લ જ ઞ નપ ઠ પ ર સ ક ર વ જ ત આધ ન ક હ ન દ સ હ ત યક ર તથ પત રક ર હત ત મન
 • ન ર વ ચન દ વ ર ન ર વ ચ ત થય છ ભ રત ય ન ર વ ચન આય ગ દ વ ર એપ ર લ થ મ દરમ ય ન તબક ક મ ન ર વ ચન પ રક ર ય ય જ ઈ હત પર ણ મ મ ન
 • અનસ ય ત ર વ દ જન મ એપ ર લ એ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન ગ જર ત વ વ ચક, સ પ દક અન સ શ ધનક ર હત ત મણ મ બઈન વ વ ધ ક ક લ જમ ગ જર ત ભ ષ અન
 • અર જ ત સ ઘ બ ગ ળ অর জ ৎ স જન મ: એપ ર લ એક પ રસ દ ધ ભ રત ય પ ર શ ચગ યક છ ત મન જન મ પશ ચ મ બ ગ ળમ મ ર શ દ બ દ ખ ત થય હત ત મણ ત મન
                                     
 • Wikipedia પર લઇ જશ રવ ન દ રન થ ટ ગ ર બ ગ ળ রব ন দ রন থ ঠ ক র, મ - ઓગસ ટ ગ ર દ વ તર ક પણ ઓળખ ય છ ત ઓ કવ વ ઝ ય અલ આર ટ સ ટ, ન વ લ સ ટ
 • ન દ ત દ સ જન મ નવ મ બર ભ રત ય અભ ન ત ર અન દ ગ દર શક છ ત ણ એ અલગ - અલગ ભ ષ ઓન થ વધ ચલચ ત ર મ અભ નય કર ય છ અભ ન ત ર તર ક ત ણ
 • કર ન પણ વ પ ર કર શક છ હ લમ આ શ ર બજ રમ ન ધણ કર લ સભ ય છ એપ ર લ મ SEBI વડ શ ર બજ રન શ ર લ વડ - દ વડમ થ બહ ર ન કળવ ન પરવ નગ આપ
 • વ જયર ય વ દ ય - ગ જર ત ભ ષ ન સ હ ત યક ર હત ત મન જન મ એપ ર લ ન ર જ ગ જર તન વઢવ ણ ખ ત થય હત પ ત ન ન મ કલ ય ણર ય વ દ ય હત
 • બ બ સ હ બ આ બ ડકર મ ળ ન મ: ભ મર વ ર મજ આ બ ડકર એપ ર લ ડ સ મ બર એક ક યદ શ સ ત ર ર જન ત તત વચ તક, ન વ શશ સ ત ર ઇત હ સક ર અન
 • અહ ઐત હ સ ક કલ ગન ય દ ધ થય હત અર વ ચ ન ઑડ શ ર જ યન સ થ પન એપ ર લ ન બ ર ટ શ શ સ ત ભ રતમ થઈ હત ઓડ આ ભ ષ બ લન ર ક ષ ત ર ન આ ર જ યમ
 • ક જ મન વસત શ ક રન પ રવ ત ન ક રણ ત ય ર ફક ત જ ટલ જ રહ ગઈ હત એપ ર લ ન સ હ ન વસ ત ગણતર મ જબ ગ રમ સ હ ન ધ ય લ હત જ ન

Users also searched:

એપરલ, એપ્રિલ ૭, આરોગ્ય. એપ્રિલ ૭,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Savitribai Phule Pune University finally releases details of online.

The eProcurement System of Uttarakhand enables the Tenderers to download the Tender Schedule free of cost and then submit the bids online through this portal. Latest Tenders. Super moon on April 7: How you can see the pink super moon. The latest Tender documents issued by various Government Departments, Directorates, Organisations, Institutions and local bodies of Coal India Limited ​CIL are listed here. S. ચૂંટણી પંચે આજે સવારે 7 વાગ્યાથી 29. The eSubmission Tender System of NCT of Delhi enables the Tenderers to download the Tender Schedule free of cost and then submit the bids online through this portal. app.

Polling for 4 HP MCs on April 7 Shimla News Times of India.

India is to witness a pink super moon this week. The moon will be visible from the evening of April 7 to the morning of April 8. Super moon is defined as a full moon that is at its closest point to earth which is called perigee as the orbit of the earth is elliptical. This pink super moon will be 3.5.035 km away from. Watch Kumkum Ek Pyara Sa Bandhan Season 7 Full Episodes on. Pulse repetition frequency up to 700 KHz. Laser divergence 0.25 mrad. Up to 2.500 m altitude range. Oblique scanner, with various scan patterns. Up to 40 degrees field of view. Real time LIDAR waveform analysis. Including waveform attribute capture. Typical 8 p m2 at City Mapping. LiDAR unit.


મહત્વના દિવસો Vikaspedia ખેતીવાડી.

April 7, 2021, 6 a.m. April 30, 2021, a.m. The Institute of Company Secretaries of India, ICSI House, Bhubaneswar Chapter, Plot No. 70, VIP Colony, IRC Village, Bhubaneswar – 751015. Cause List PSERC. The application process for Telangana State Integrated Common Entrance Test ​TSICET 2021 will begin on April 7. CIRCULAR NOTIFICATION Haryana Transport. Result. Title, Description, Start Date, End Date, File. Final Result of Daily wages ician under COVID 19. Final Database along with engagement order for Lab Tachnician under COVID 19 of CDM and PHO Balasore. 07 04 2020, 13 04 ​2020, View 4 MB. Final Result of Daily wages MPHW female under COVID 19. ETendering System Government of NCT of Delhi. The Jaipur Bikaner Jodhpur Ajmer Jaipur parcel special will start at 3 pm from Jaipur and will return the next day at 7.15 pm, North Western Railway spokesperson said.

Legal Jobs: Legal Consultant VacancyAt Ministry Of Coal Apply by.

Kumkum Ek Pyara Sa Bandhan Season 7: Latest & Full Episodes of Kumkum Ek Pyara Sa Bandhan online on Disney Hotstar. Binge watch episodes of Kumkum Ek Pyara Sa Bandhan entire season 7 only on Disney Hotstar. Welcome to PARIVESH. The eProcurement System enables the Tenderers to download the Tender Schedule free of cost and then submit the bids online through this portal. app ​dashboard. Chandigarh Transport. Ms. No. 1005 Public Elections dated 31st March 1952. The said order runs as follows: In pursuance of Clauses 3 e & 5 of Article 171 of the Constitution of India, I, Sri Prakasa3 Governor of Madras, hereby nominate the following persons to be members of the Madras Legislative Council: 1. Delhi Shelter RP CELL. ચૂંટણી પંચે આજે સવારે 7 વાગ્યાથી 29 એપ્રિલ સાંજના 7:30 વાગ્યા સુધી એક્ઝિટ પોલ યોજવા અને તેના પરિણામો જાહેર કરવા પરપ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આસામ, કેરળ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ.


22 10 Webinar INC 2020 Date Indian Nursing Council.

A Delhi court on Wednesday issued summons against ex union minister P Chidambaram, his son Karti Chidambaram and others including heads of several firms in the INX media money laundering case. Indigenous peoples sue Ecuador govt, oil firms over spill. The eProcurement System enables the Tenderers to download the Tender Schedule free of cost and then submit the bids online through this portal. Latest Tenders. Ganga Quest 2021 CBSE Academic. The Hyundai Alcazars interiors have also been shown in sketches. Here, the big development is the inclusion of second row captains chairs Overdrive. Details ICSI. Counting soon after polling ends in Dharamshala, Mandi, Palampur and Solan MC elections on party symbols this time.


Announcements Archive Delhi High Court.

Honble The Chief Justice Sr no. Name DOB Term of Office 1 HONBLE SHRI JUSTICE AJAY KUMAR MITTAL 30.09.1958 DoA 03.11.2019 to DoR 29.09.​2020 2 HONBLE SHRI JUSTICE SANJAY YADAV 26.06.1959 DoA 02.03.2007 to DoR 25.06.2021 3 HONBLE SHRI JUSTICE SATISH CHANDRA SHARMA. Government eProcurement System. AGENDA FOR 10th MEETING OF THE EXPERT APPRAISAL COMMITTEE ​COAL MINING SECTOR, SCHEDULED TO BE HELD on 22th March, 2021 during AM – 16.15 PM through VIDEO CONFERENCE. List of Speakers since 1937 Assam Legislative Assembly. As of April 13, 2020, there are 9152 confirmed cases of COVID 19 in India. Of these, 857 patients have been cured discharged and 308 have died. As the spread of COVID 19 has increased across India, the central government has continued to announce several policy decisions to contain the spread, and.

Coronavirus Updates: April 07, 2020 As it happened World News.

Date: 07 04 2020. Publication: The Telegraph. Edition: Kolkata. Page 2. Date: 07​ 04 2020. Publication: The Statesman. Edition: Kolkata. Page 3. Date: 07 04 ​2020. Publication: The Economic Times. Edition: Mumbai. Page 4. Date: 07 04 ​2020. Publication: The Financial Express. Edition: Kolkata. Page 5. North Western Railway to run special parcel train service from April. Coronavirus LIVE Updates 07 April 2020: live news, lockdown news, coronavirus positive cases numbers, track COVID. I brings to you breaking news, weather news, latest photos and videos from across the world.

TSICET 2021 Exam Dates Out, Application Process to Begin from.

On April 7, 2 oil pipelines had spilled 15000 barrels of crude oil into 2 of Ecuadors most important rivers. EProcurement System Government of Madhya Pradesh. JUDGMENT. 1. An order of His Majesty in Council dismissing an appeal of want of prosecution does not deal judicially with the matter of the suit, and can in no sense be regarded as an order adopting or confirming the decision appealed from. It merely recognizes authoritatively that the appellant has not complied with the. INX media case: P Chidambaram, son Karti summoned by court. Page 1. Functionality of ATMs Divya Bhaskar Gujarati 7 th. April. भारतीय रज़व ब क April 07, 2020 Hedging of Foreign. Official pre launch bookings are underway for a token of Rs 50.000 Citroen revealed the India spec C5 Aircross on February 1. To be sold in two variants: Feel and Shine. Will be equipped with a 2.0 litre diesel engine mated to an 8 ​speed automatic gearbox. Expected to be priced from Rs 28 lakh onwards. TSDSI TIA Workshop on 5G Networks: Strategies for Enabling. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે.ચંદ્રશેખર રાવે દાવો કર્યો છે કે આગામી 7 એપ્રિલ સુધીમાં રાજ્ય કોરોના વાયરસના સંક્રમણથી મુક્ત થઇ જશે. Result Baleswar District Goverment of Odisha India. E auction of leftover fancy special regstration numbers of previous series i.e. ​CH01CD,CH01CC,CH01CB,CH01CA,CH01BZ,CH01BY,CH01BX,​CH01BW, CH01BV,CH01BU,CH01BT&CH01BS will be started from 31 03​ 2021 AM and will continue till 06 04 2021 PM and bidding will be.


Jal Shakti Vibhag, Government of Himachal Pradesh.

The transport department, meanwhile, decided to issue temporary permits to private operators to help passengers. We have decided to issue temporary p. સમાચાર BBC News ગુજરાતી. Ministry of Coal is hiring Legal Consultants on contract basis initially for a period of two years. This period could be extended further based on the requirement of the Ministry. However, the. Honble The Chief Justice Law and Legislative Affairs Department. The eProcurement System of Tamil Nadu enables the Tenderers to download the Tender Schedule free of cost and then submit the bids online through this portal. app dashboard.

Leica CityMapper and Real City Geospatial World Forum.

22 10 Webinar INC 2020. Date: 6th April 2020. CIRCULAR. 7th April 2020 is a World Health Day. Theme of World Health Day is Support. Nurses and Midwives​. This is the day to celebrate the work of nurses and midwives and remind world leaders of the critical role they play in keeping the world healthy. Karnataka Forest Department. The Citroen C5 Aircross will be available in two variants in India – Feel and Shine – powered by a 177 PS 2.0 litre diesel engine. EProcurement System Government of Tamil Nadu. S.No, Institute, Student Name, Year, Attendance %, IMEI No, Serial No, Issue Date. 1, Govt College, Raghogarh, Vimal Prajapati, 2015 16, 82, 9115XXXXXX4, 1SMP17AX132431, Apr 7 2017 1:57PM. 2, Govt College, Raghogarh, Kajal Rajput, 2015 16, 82, 9115XXXXXX0, 1SMP17AX126608, Apr 7 2017 1:26PM.


Mr. Muneer Ahmad Schools AMU ABK High School Boys AMU.

Departments, Application Last Date. Additive Manufacturing, Last date for applying 07 April, 2021 PM IST. Artificial Intelligence, Last date for applying 07 April, 2021 PM IST. BioMedical Engineering, Last date for applying 07 April, 2021 PM IST. BioTechnology, Last date for applying 07 April, 2021. Four MC, six nagar panchayats in Himachal go to polls on April 7. The National Mission for Clean Ganga NMCG, Ministry of Jal Shakti is implementing various projects for the rejuvenation of river Ganga and its tributaries, water conservation, ecological sustainability and other related subjects annually for building public awareness and ensuring peoples involvement in. Karnataka: Transport staff threaten strike from April 7 govt to rope in. Draft regulations reviewing facilities for Hedging of Foreign Exchange Risk by Residents and Non Residents were released for public comments in February 2019. As stated in the Statement on Developmental and Regulatory Policies dated December 5, 2019, based on the public comments received.


Maize Report 7Apr Final FICCI.

Sl. Name & Photograph, From, To. 1. Babu Basanta Kumar Das, April 7, 1937, March 11, 1946. 2. Shri Debeswar Sarmah, March 12, 1946, October 10, 1947. 3. Shri Laksheswar Barooah, November 5, 1947, March 3, 1952. 4. Shri Kuladhar Chaliha, March 5.1952, June 7, 1957. 5. Shri Dev Kant Barooah, June 8, 1957. EProcurement System of Coal India Limited. BSEB Bihar Board class 10th result 2021 will be declared in the first week of April​, BSEB chairman Anand Kishor has said. 16.8 lakh candidates will get results. Amid surge in COVID 19 cases, RBI likely to maintain status quo Mint. Global leader with over 45 years of experience in IT Consulting, Managed Services, IT Application Development and IT Outsourcing. Telangana will be coronavirus free by 7 April, says CM K. ગુજરાતનાં પૅરાઍથ્લીટ માનસી જોશીએ પોતાની એક તસવીર પોસ્ટ કરી છે. તેમણે લખ્યું છે કે નાના સ્કાર્ફ અને હૅયર બેન્ડ વડે એક માસ્ક બનાવ્યો છે. આપણે સાધારણ માસ્ક પહેરીએ અને N95.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →