Back

★ મમુઆરા (તા. ભુજ)

મમુઆરા (તા. ભુજ)
                                     

★ મમુઆરા (તા. ભુજ)

Muara ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત ભુજ તાલુકામાં આવેલું આ ગામ છે, જે આ જિલ્લાના પાટનગર ભુજ થી 25 કિ.Min. ભુજ-ભચાઉ હાઇવે પર 3 કિ.Min. અંદર આવેલું છે ઘૂંસપેંઠ છે.

                                     

1. શિક્ષણ. (Education)

મૂરે પ્રાથમિક શિક્ષણની શરૂઆત 30 મે 1958 પર થઈ હતી. 2001 ના ભૂકંપ બાદ પ્રાથમિક શાળા માટે આ નવી ઈમારત મકાન 5 ફેબ્રુઆરી 2002 ના દિવસ માં આવ્યા હતા. હાલમાં ગામમાં 1 થી 8 ધોરણ સુધી શિક્ષણ કાર્યરત છે, જે Wideroe સંખ્યા 400 થી વધુ છે. પ્રાથમિક શાળા અત્યાધુનિક સાધન માટે આ બહેનો, જેમાં ગીતો conmputer, મલ્ટીમીડિયા પ્રોજેક્ટર, લાઇટ, સીસીટીવી કેમેરા વગેરે. સમાવેશ થાય છે.

                                     
 • જદ ર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • ભ જરડ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • સરસપર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • ર દ રમ ત ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • ન ગ ય ર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • દ શલપર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • ફ ટડ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • ડગ ળ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • પદ ધર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • ન ડ પ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • વટ છડ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
                                     
 • વ ડ સર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • ધ ર બ ણ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • ત ર બ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ
 • ર યધણપર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • સ પર ટ બ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • મ ટ થર વડ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • ન ન થર વડ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • સ કર ઈ ટ બ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • સ મર સર જતવ ળ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ
 • મ ડ ભખર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
                                     
 • મ ટ બ દર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • વ ઢ સ મ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • બ ઉખ ઓઢ જ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • ન ન દદ ધર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • ન ર ણપર ર વર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • ન ત ય ર ભખર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • મ ટ દદ ધર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • ન ન બ દર ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન
 • વડવ ત ભ જ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ જ લ લ ન ભ જ ત લ ક મ આવ લ એક ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ન કર ત મ જ પશ પ લન છ

Users also searched:

breaking news surat today, divya bhaskar surat corona cases, divya bhaskar surat news in gujarati, www surat news, surat, news, મમઆર, bhaskar, cases, corona, today, breaking, gujarati, divya, wwwsuratnews, divyabhaskarsuratcoronacases, breakingnewssurattoday, મમઆરતભજ, divyabhaskarsuratnewsingujarati, મમુઆરા (તા. ભુજ), ઉદ્યોગ. મમુઆરા (તા. ભુજ),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kutch Kachchh કચ્છ, Kutch, Anjar 2021.

ભુજ તાલુકાના મમુઆરા નજીક ટ્રક અને બાઈક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ૩ યુવાનોના કરુણ​. જસદણ ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં. શાખ ૫૬ મોડસર તા., અંજાર શાખ ૫૭ ચકાર કોટડા તા., ભુજ શાખ ૫૮ મમુઆરા તા., ભુજ શાખ. Search Results for – Page 262 – Kutchuday News. રૂ.૧૭૭૬.૯૦ લાખના ખર્ચે ભારાપર અને મમુઆરા ૬૬ કે.વી. ભુજ તાલુકાના ભારાપર ખાતે ભારાપર અને વ.25 નામની પરિણીતાએ તા.12ના સાંજના સમયે​. Sheet1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 રજીસ્ટ્રેશન. ડિવિઝન મા નાણાકીય વર્ષ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ડુંગર જુનાગઢ સર્કલના મુખ્ય આવે તો જે કામનું માપ લઈ છે. જ્યારે આ ભ્રષ્ટ મંડાય છે આ વાક્યને સર્કલ જુનાગઢ શા માટે છે. લોકોમાં હાલ.

Gujarat – Dustakk.

મોજે મમુઆરા, તા.ભુજ, જિ.કચ્છ. વિષયઃ યાડના ક્લવ્હાઇટ ક્લે ખનિજની ક્વોરી લીઝની અરજી અંગે ખાસ. કિસ્સામાં ઇરાદાપત્ર આપવા બાબત. ઉપર્યુકત વિષય અંગેની ચાઈના કલાવ્હાઇટ. ભુજ નજીક મમુઆરા પાસે ટ્રકે હડફેટે. ભુજ તાલુકાના મમુઆરા ગામ નજીક ટ્રક નંબર જી.​જે.૧૨.એ.ડબ્લ્યુ. ૬૭૭૯ અને બાઇક નંબર જી.જે.૧૨.​સીજે.૦૮૦૫ વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ઘટના સ્થળેજ ત્રણ યુવાનોના. Read more Bhachau. ભુજ ભુજ તાલુકાના મમુઆરા ગામની. ગાંધીધામ, તા.2 ભુજ: તાલુકાના ડગાળાના સીમાડામાં ધાણીપાસા વડે કિસ્મત અજમાવતા પાંચ ખેલૈયાઓને પોલીસે પકડી પાડ્યા હતા જ્યારે 11 ખેલૈયાઓ પોલીસને હાથ તાળી આપી નાસી. Page 908 – કચ્છ કેર ન્યૂઝ Kutch Care News. ડિઝાસ્ટર વિભાગ ભુજ આરટીઓની આકસ્મિક મુલાકાત મમુઆરા નજીક જીવલેણ અકસ્માત 3 યુવાનો.


Kachchh Archives Page 3 of 14 At This Time.

કોઠારા તા. ભુજ. મમુઆરા ભારત દેશનાં પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ભુજ ભચાઉ ધોરીમાર્ગ પર ૩ કિ. 15 03 2020 5454246.pdf A. મુજબ, સૂચિત સોસાયટીઓને કટ ઓફ ડેટ સુધીની ૧૫૮ સૂચિત વિવાદો હતા. જેના પગલે આ સર્વે કચેરીને આદેશ કરાયો છે અને પછી જે તે પરિવર્તની વિસ્તારના. છુપાવવા બાળકને ત્યજી. ભુજ ભચાઉ ધોરી માર્ગ પર ટ્રક હડફેટે. મમુઆરા તા. ભુજ બોટાદ જિલ્લો માંડવી કચ્છ કેલિકો વસ્ત્ર સંગ્રહાલય મોરકંડા તા. રૂ.૧૭૭૬.૯૦ લાખના ખર્ચે ભારાપર અને. Dhanya Dhara Gujarat Episode 2 Kutch. Gujarat has a lot of tourist places to visit but, Kutch is a favourite destination of a lot of people because of the combination of Beach, Mountains, Forts a kutch 11 12 2020.

Info. About ભૂતાન. પારો વિમાનમથક. Whats This?.

બી ૧૦ કુલ ૨ ઘરને તા.૭ ૧૦ સુધી, ભુજ શહેરમાં ઘરને તા.૯ ૧૦ સુધી, ભુજ તાલુકાના મમુઆરા ગામે​. LOKADESH 27 10 2020.pdf LokaDesh Daily. ભુજ તાલુકાના મમુઆરા ગામ પાસે બે બાઇક સામસામે ભટકાતાં બન્ને બાઇકનાં ચાલકના મોત થયાં હતાં, જ્યારે એકને ગંભીર હાલતમાં ભુજની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો, જ્યારે ભચાઉના. કચ્છ તા.૨૪ નવેમ્બર ચિરાગ. સોની. ૨૦૭૬ ૦ ફાગણ વદ ૦૭૦ રવિવાર, તા. ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦. કિંમત રૂા. ૨. મરણખબર. જેમના બાકી હોય તે ચાલુ વરસના ૨૦૨૦ના ભાસ્કરગુરુની નિશ્રામાં મહામાંગલિક મુલત્વી.… પહેડીના દિવસે વાડીમાં.

ભુજ તાલુકાના મમુઆરા ગામમાંથી Dailyhunt.

Gujarat પોલીસ સ્ટેશનોમાં કંકોત્રી લઈને પરિવારોની લાંબી કતારો, 1145 અરજી માંથી જાણો કેટલી મંજુર થઈ. વિનય પરમાર,રાજકોટ: શહેરમાં હાલ પોલીસ સ્ટેશન બહાર કંકોત્રી હાથમાં લઈ ઉભેલા. ÇÞõ Ñ 2016 17 Þë äWëý ÜëËõÞù ÃþëÜ Õ ÇëÝÖùÞù ±ùÍíË NeVA. વિનોદ ગાલા દ્વારા ભુજ તા. ૨૫ ભુજ ભચાઉ હાઈવે ઉપર મમુઆરા ગામે ચાઇનાકલેની ફેકટરીએ​. ભુજ શહેર અને તાલુકાના વધુ ૪૯. વ.૪૧ રહે બંને મમુઆરા તા ભુજ તથા ૩ મનસુખભાઇ કાંતીભાઇ મહેતા ઉ.વ.૪૪ રહે વર્ધમાનનગર ભુજ વાળાઓને રોકડા રૂપિયા ૭૪.​૪૦૦.તથા ધાણીપાસા જોડ ૧ કિં.રૂ.૦૦ ૦૦.એમ કુલ્લે કિં. Two death after accident between two bike in Mamua મમુઆરા. કુક્મા, 12th pass I.T.I., આશાપુરા કંમ્પની, મમુઆરા, 15.000 તા. ભચાઉ, 20.000, ગોહિલ કમ્લેશભાઈ કાનજીભાઈ 103 106 3, સર્જનકાશા, હિરાણી પાર્ક ભુજ. GM CITY 25.11.2020.pdf Gujarat Mirror. મહાકાલી રાજમાર્ગ, મોતીલાલ નહેરૂ, નાના અસારણા, તા.મહુવા, અંગિયા મોટા, તા. નખત્રાણા, અજમાપા નેસ, તા. રાણાવાવ, અમરાપર નાગ, તા. મોરબી, મેચી પ્રાંત, નેપાળ.


જન્મ મરણ નોંધણી Vikaspedia ખેતીવાડી.

ભુજ તા. ભુજ તાલુકાના મમુઆરા ગામના પાટીયા નજીક ઢળતી બપોરે સર્જાયેલાં ગમખ્વાર માર્ગ​. Rabari samaj ઢેબર પરગણુ રબારી સમાજ. ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૫ ની પેટા કલમ અનુસાર ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ નીચેના સભ્યોના નામો પ્રસિદ્ધ કરે છે. જેમની નીચે. જણાવેલ મતદાર વિભાગમાંથી કચ્છ જીલ્લા પંચાયતમાં તેમના નામ. મુ ા. છસરા. ઝાડી ક ગ, ામ. સફાઈ. ૧૯૬૩૬૦. ૭. મુ ા. દેસલપર. ઝાડી ક ગ, ર તા. રપેર ગ. ૧૦૬૬૫૦. ૮. ભુજ. પ ર. ામ પંચાયત સો ટવેર. ઈ સટોલ કરવાનુ. કામ, ગટર સફાઇ. કુંડી રપેર ગ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →