Back

★ લાખાબાવળ

લાખાબાવળ
                                     

★ લાખાબાવળ

લેબલ ભારે દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલા જામનગર જિલ્લામાં જામનગર તાલુકામાં આવેલું એક ગામ છે. ગામ જામનગર શહેર થી 15 કિ.Min.ના અંતરે આવેલું છે. કાયદો ગામ લોકો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, હિન્દ તેમને જ પશુપાલન છે. આ ગામમાં મુખ્યત્વે ઘઉં, જીરુ, મગફળી, તલ, બાજરી, ચણા, કપાસ, એરંડા તેલ, રજકો તેમજ અન્ય શાકભાજીના પાકની ખેતી કરવામાં આવે છે. આ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા, તે, આંગણવાડી, રેલવે સ્ટેશન, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તેમજ દૂધ ડેરી જેવી સવલતો છે.

                                     

1. ઇતિહાસ. (History)

લેબલ ગામ પ્રાચીન હડપ્પન Sancta અવશેષો ધરાવતું ગામ છે. ભૂતકાળમાં તે જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મો ના અવશેષો પણ જોવા મળે છે. અહીં આવેલા ઇમારતી રાજય રક્ષિત સ્મારક S-જીજે-79 જાહેર કરાયો છે.

                                     
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
                                     
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
                                     
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ
 • રણજ તપર ર મપર ર વણ કડ ર વલસર ર ઝ બ દર લ ખ ણ ન ન વ સ લ ખ ણ મ ટ વ સ લ ખ બ વળ લ વડ ય લ ઠ ય વર ણ વલ પ ર કડ વસઇ વ ગડ ય વ ણ ય ગ મ વ વ બ ર જ વ જ રખ

Users also searched:

લખબવળ, લાખાબાવળ, આરોગ્ય. લાખાબાવળ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Gujarati News દ્વારકાઃ લાખાબાવળ ગામ.

લાખાબાવળ ગામે ૫૫ મીમી, મોટી બાણુંગાર ગામે ૨૦ મીમી, ફલ્લા ગામે ૨૮ મીમી, જામ વંથલી ગામે ૨૦ મીમી, ધુતારપર ગામે ૧૫ મીમી, અલીયાબાળા ગામે ૧૦ અને દરેડ ગામે ૪૦ મીમી વરસાદ. જામનગર રાજકોટ હાઇવે પર ધ્રાંગડા. Locality Name Lakhabavad લાખાબાવળ Taluka Name Jamnagar District Jamnagar State Gujarat Language Gujarati and Hindi, Kachchi Current Time AM Date: Sunday, Mar 14.2021 IST Time zone: IST UTC 5​:30 Elevation Altitude: 16 meters. Above Seal level. Telephone Code Std Code: 0288. સૌરાષ્ટ્ર રક્ષિત સ્મારકો Gujaratilexicon. વિજયાબેન ઝવેરચંદ લાખાબાવળ, સ્વ. રતનબેન હિરજી ચાપાબેરાજાના ભાઈ. તે ભાવેશ હેમચંદ શાહ,. Jamnagar, Jamnagar જામનગર: લાખાબાવળ. જામનગર નજીક નાઘેડી ગામમાં લાખાબાવળ સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં રાત્રિના સમયે ચાર બુકાનીધારી તસ્કરોએ બેંક તેમજ ATMમાં ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. રાત્રે.

Stumbling on a car bike near Lakhabawal: 2 injured.

લાખાબાવળ ટીંબો લાખાબાવળ જામનગર. વસઇ ટીંબો વસઇ જામનગર. યુદ્ધ સ્મારક પાળિયાઓ શેખપાટ જામનગર. કોઠો જોડિયા જામનગર. કાલિકા માતા મંદિર ધ્રાસણ વેલ દેવભૂમિ દ્વારકા. લાખાબાવળમાં કરોડોની કિંમતી પારકી. આ બનાવની વિગત એવી છે કે જામનગર તાલુકાના લાખાબાવળ ગામમાં રહેતો અને સેન્ટીંગ કામ ની મજૂરી કરતો હબીબ જુમાભાઈ ખીરા નામનો પાંત્રીસ વર્ષનો યુવાન ૧૨મી તારીખે જામનગરમાં. Regional Ahmedabad Gujarati 1910 1920 News On AIR. ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના નેજા લાખાબાવળ, એચ.જે.લાલ કલેકટર રાજેન્દ્ર સરવેયા તથા. હેઠળ સરકારની સુઝલામ સુફલામ ​બાબુભાઈ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, ઉપસ્થિત આગેવાનો​, સંસ્થાકીય. જામનગર: લાખાબાવળ પાસે નેચર ક્યોર. જામનગર નજીક આવેલ લાખાબાવળ પાસે નેચર ક્યોર રિસર્ચ સેન્ટરનું કેન્દ્રના કૃષિપ્રધાન.


પ્રાચીન ગુજરાત Ancient Gujarat GPSC ACADEMY.

ધોરણ ચાંપા બેરાજામાં અભ્યાસ કર્યો. ૫ થી ૭ ધોરણ લાખાબાવળમાં અભ્યાસ કર્યો તેથી લાખાબાવળ. ગામ પણ રમણીકભાઈના હૃદયે વસેલું છે. સાત ધોરણ બાદ શ્રી હાલારી વિશા ઓશવાળ બોડીગમાં. 3 tensions in the river near Lakhabawal, 2 missing. લક્ષ્મીનગર આમપાલી અન્ડરબ્રીજ,જામનગર ​લાખાબાવળ,થાન લાખામાચી ઓવરબ્રીજ રાજકોટ. Jamnagar લાખાબાવળ પાસે કાર અડફેટે. જામનગર જિલ્લામાં કોરોનાની ડ્રાય રન લાખાબાવળ, ફલ્લા, જાબુંડા, સિકકા અને વિજરખી તેમજ જામનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારની વિવિધ હોસ્પિટલમાં યોજાઇ હતી. જિલ્લા આરોગ્ય.

Lakhabavad Village O.

કચ્છ જિલ્લામાં દેશલપર, ધોળાવીરા, સુરકોટડા​, જામનગર જિલ્લામાં લાખાબાવળ, આમરા, ભરૂચ જિલ્લામાં. કિમનદીના કિનારે ભાગાતળાવ વગેરે પ્રદેશોમાં હડપ્પીય સભ્યતાની નાનીમોટી. Untitled SelfStudys. લાખાબાવળ નજીક નદીમાં બે યુવાનો ડૂબ્યા એકનો મૃતદેહ મળ્યો બીજાની શોધખોળ. https: ​kha two youths drown in river near l…. આપનું ખબર ગુજરાત લાવી રહ્યું છે ખબર હેલ્થ અને વેલનેસ ચેનલ. Untitled. ૧૦ ૨૩ ૦૫ ૨૦૧૩ ગુરુવાર લાખાબાવળ ડાયમંડ નગર બીક્લકા ડાંગરવાડા જશાપર વસંતપુર ફતેપુર કાઠીદેવળીયા ભાટિયા. ૧૧ ૨૪ ૨૫ ૨૦૧૩ શુક્રવાર ખારાબેરાજા રાજપર. ખારવા. ચાપરા. રંગપર બાલવા. લાખાબાવળ નજીક નદીમાં બે યુવાનો. અકસ્માત:લાખાબાવળ પાસે કારની બાઈકને ઠોકર: 2ને ઈજા. જામનગર 2 મહિનો જે વેળાએ લાખાબાવળના પાટીયા પાસે પુરપાટ વેગે દોડતી કારે ડબલસવારી બાકઇને ઠોકર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જામનગર સેન્ટ્રલ બેંકમાં Mantavya News. જામનગર: જામનગર તાલુકાના લાખાબાવળ ગામની પાછળ રાવલસર ગામના સર્વે નંબરમાં આવેલી કરોડોની કિંમતી જમીન ખાલી ન કરવાના ઈરાદે વેપારી પરિવારને ધમકી આપતા પોલીસમાં.


સમાચાર ટૂંકમાં SATYA DAY.

જામનગર શહેર – અને લાખાબાવળ ગામમાં પોલીસે દારુ અંગે ચાર સ્થળોએ દરોડા પાડયા છે, અને ૬ લાખાબાવળ ગામની સીમમાં એક વાડીમાં સંગ્રહ કરવામાં આવેલો દારૂ નો મોટો જથ્થો. રથરૂટ કાર્યક્રમ કૃષિ મહોત્સવ ૨૦૧૩. પ્રકાશિકા શ્રી હર્ષપુષ્યામૃત જૈન ગ્રંથમાલા. લાખાબાવળ શાંતિપુરી. વાયાં–​જામનગર. તીર સં. ૨૪૯૬ વિ. સં. ૨૦૨૬. સને ૧૯૬૯. પ્રાપ્તિસ્થાન મહેતા મગનલાલ ચત્રભુજ. શાક મારકેટ સામે. સૌરાષ્ટ્રમાં રેલવેના 7 ફૂટઓવર Titodi. જામનગર જિલ્લાના લાખાબાવળ પાસે આવેલા કનસુમરા ગામ નજીક પાણીના પ્રવાહમાં 3 યુવાનો તણાયા હતા જેમાંથી 1નો હેમખેમ બચાવ થયો હતો. અન્ય 2 લાપત્તા યુવકોને શોધવા માટે મોડીરાત્રે. જામનગર: નાઘેડી ગામે,સેન્ટ્રલ બેન્ક. લાખાબાવળ લીલાવતી નેચર ક્યોર સેન્ટરના પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં ડો. બી.એમ.પલાણ દ્વારા. જામનગરના લાખાબાવળમાં આશ્રમ GSTV. જામનગરના લાખાબાવળ ગામે બે વિદ્યાર્થી ગુમ થવાના મામલે અપહરણની ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. નાલંદા આશ્રમશાળાના કેમ્પસમાં જ આવેલા પંચશીલ છાત્રાલયમાં રહેતા અને અભ્યાસ.


મિત્રો, જાિનગરિાાં નજીક લાખાબાવળ.

M.S.V. આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા. જે. પી. જોશી. જે. પી. જોશી. આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા. ગુજરાત સ્ટેટ આર્કિયોલોજી. પી. પી. પંડ્યા. કરછ. આમરા, લાખાબાવળ. દેશલપર. સુરકોટડા. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય. લાખાબાવળમાં કરોડોની કિંમતી પારકી જમીન પચાવી પાડવા કારસો જામનગર: જામનગરની ભાગોળે આવેલા લાખાબાવળમાં નિર્વંશ ગુજરી ગયેલાં મહાજન મહિલાની કરોડો રૂપિયાની. Lakhabawal Railway Station Timeline Railway Enquiry. અમદાવાદ, કોટ અને પેઢામલી જી. મહેસાણા, લાખાબાવળ અને આમરા જી. જામનગર, રોજડી જી. રાજકોટ, ધોળાવીરા જી. કચ્છ, સોમનાથ પાટણ જી. ગીર સોમનાથ, ભરૂચ તથા સુરત જિલ્લાઓમાંથી. સૌરાષ્ટ્રની પ્રાચીનતા Share in India. ડ્રાય રન જિલ્લામાં લાખાબાવળ, ફલ્લા, જાંબુડા, સિક્કા અને વિજરખી તેમજ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં સમર્પણ હોસ્પિટલ, જી.જી. હોસ્પિટલ, કૃષ્ણનગર લાલ સ્કુલ શાળા નંબર ૬૦,.

જામનગરમાં લાખા બાવળમાં દારૂ વેચાય.

ગુજરાતમાં હડપ્પીય સભ્યતાનું સ્થળ લાખાબાવળ ક્યાં આવેલું છે? અમદાવાદ. જામનગર. ભરૂચ. સુરત. 3. હડપ્પીય સભ્યતાની કૃષિક્રાંતિનું મુખ્ય મથક કયુ હતું? હડડ્પા. કાલીબંગન. લોથલ. જામનગર જિલ્લામાં કોવિડ વેક્સિનેશન. જામનગર રાજકોટ હાઈવે રોડ પર ધ્રાંગડા ગામના પાટિયા પાસે એક કાર અને બાઈક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો, જે અકસ્માતમાં લાખાબાવળ ગામના બે ભાઈઓને નાની મોટી ઇજા થઇ છે. લાખાબાવળ ગામે પુલ પર પાણીમાં બે. જામનગરના લાખાબાવળમાં ૧૦૦ વર્ષના વૃદ્ધ મહિલાએ કોરોના વેક્સિન લીધી કિલોમીટર દૂર આવેલા લાખાબાવળ ગામમાં રહેતા રંજનબેન કૃષ્ણ ભાઈ વ્યાસે કોરોના વેક્સિન લીધી છે.

History GCERT standard 6 – chapter 3 – Navgujarat Academy.

લાખાબાવળ. લેબલ ભારે દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલા જામનગર જિલ્લામાં જામનગર તાલુકામાં આવેલું એક ગામ છે. ગામ જામનગર શહેર થી 15 કિ.Min. જામનગરમાં ગોકુલ નગર વિસ્તારમાં. તે જ રીતે ગ્રામ્ય વિસ્તારના લાખાબાવળ, સિક્કા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, વિજરખી, જાંબુડા અને ફલ્લા વગેરે પાંચ સ્થળોએ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ આ જ રીતે ટ્રાયલ યોજવામાં.


શું સેવન સીઝન રિસોર્ટના અસ્તિત્વ.

જામનગરથી 10 કિલોમીટર દૂર લાખાબાવળ ગામે આવેલ લાકડાના ગોડાઉનમાં એકાએક આગ ફાટી નીકળી હતી. જોત જોતા રૂા.40 લાખનો લાકડાનો જથ્થો આગમાં ખાખ થઇ ગયો હતો. ભારે જહેમત બાદ આગ. જામનગરના લાખાબાવળમાં ૧૦૦ વર્ષના. WAP 7 दिल तुझपे कुर्बान LKBL Lakhabawal 1 PFs. લાખાબાવળ लाखाबावल. Track: Construction Single Line Electrification. Indus Velly Civilization Facts Gujarati. લાખાબાવળ અને આમરામાંથી મળી આવેલાં હડપ્પીયકાલીન તામ્રસંસ્કૃતિના અવશેષ, શવાલીકની તળેતી અને પીરમબેટમાંથી નીકળેલાં અશ્મીભૂત ફોસીલ્સ અવશેષો, અશોકનો શિલાલેખ,.

લાખાબાવળ નજીક નદીમાં બે ભાઈઓ તણાયા.

૧૩ જામનગર ધૂતારપર ૦૨૮૮ ૨૮૮૪૪૧૧. ૧૪ જામનગર જાબુડા. ૦૨૮૮ ૨૮૪૮૩૩ ૨. ૧૫ જામનગર જામવંથલી ૦૨૮૮ ૨૮૮૭૨૨૨. ૧૬ જામનગર લાખાબાવળ ૦૨૮૮ ૨૮૮૯૪૧૯. ૧૭ જામનગર મોટી બાણુગાર ૦૨૮૮ ૨૮૮૪૨૩૪. સોમનાથ મંદિરની જેમ ગુજરાતમાં. લાખાબાવળ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે.??? જામનગર કયા દેશના રાષ્ટ્રધ્વજ માં સિંહના ચિહ્ન ને સ્થાન છે.??? શ્રી લંકા આપણા દેશ ની રાષ્ટ્રીય મુદ્રા માં કયા પ્રાણી.


E PATRIKA 22 09 2020.pmd A.

૧૭ – લાખાબાવળ. ૨૯૮૩૪. ૧પ૮0. ૫.૩0. ૧ ૧૩. 10.૩૮. ૨ ૧. ૧. ૩. ચેલા ચાંપાબેરાજા. લોઠીયા. જીવાપર. ચંદ્રગઢ. ખીમરાણા. ખીજડીયા. લાખાબાવળ. મસીતીયા. મોરકંડા. ખીમલીયા. હાપા. મોટી બાણુંગાર. શેખપાટ. Info. About લાખાબાવળ. Whats This?. જામનગર જિલ્લા કોરોનાની ડ્રાય રન લાખાબાવળ, ફલ્લા, જાબુંડા, સિકકા અને વિજરખી. તેમજ જામનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં વિવિધ હોસ્પિટલમાં યોજાઇ હતી. જિલ્લા આરોગ્ય. જામનગરના લાખાબાવળમાં 100 વર્ષના. દેશળપર કચ્છ કેતાસી મોરબી સુરકોટડા કચ્છ​ સોમનાથ ગીર સોમનાથ લાખાબાવળ જામનગર અમરા જામનગર કોટ અને મેઠામની મહેસાણા કિમતળાવ સુરત. તમારો કીમતી સમય આપીને વાચવા બદલ. જામનગરનાં લાખાબાવળ પાસે બસ Akila News. જામનગર જિલ્લામાં નવા પાણી ને લઈને સાત બાળકો તણાઈ ગયા ની ઘટના પછી ગઈકાલે સાંજે વધુ.


જામનગર લાખાબાવળના લાકડાના Kaptaan.

જામનગરના લાખાબાવળ ગામના ચારણ હરજોગભાઈ અને તેમના પત્ની માલીબેન માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ જાણે આશિર્વાદ રૂપ બનીને આવી. દરેક સ્ત્રીને પોતાનુ ઘર. Untitled The Jain Foundation. પ્રાચીન સ્થળો: ૧ બાબરા, ૨ જેતપુર, મધ્ય સૌરાષ્ટ્ર, ૩ શિયાળ બેટ જાફરાબાદ, ગોહિલવાડ ૪ આમરણ, ૫ આમરા, ૬ બેડ, ૭ વસઈ, ૮ ભારાણા, ૯ ભૂચરમોરી ધ્રોળ, ૧૦ લાખાબાવળ, ૧૧ મોડપુર,. જામનગર ગામડાઓમાં અડધોથી બે ઇંચ. ભચાઉ, શિકારપુર તા. ભચાઉ. ઇ.સ. ૧૯૩૧ માં આ નગરની શોધ માઘોસ્વરૂપ વત્સ કરી. જામનગર – લાખાબાવળ, આમરા. હતી. મહેસાણા કોટ અને પેઢામણી. ઇ.સ. ૧૯૫૪ માં આ નગરમાં રંગનાથ રાવ દ્વારા ફરીવાર. General knowledge in Gujarati 2 Madstatus, GK, Curren Affairs quiz. ત્યારે જામનગરથી 12 કિલોમીટર દૂર આવેલા લાખાબાવળ ગામમાં રહેતા રંજનબેન કૃષ્ણ ભાઈ વ્યાસે જામનગરના લાખાબાવળમાં 100 વર્ષના વૃદ્ધ મહિલાએ કોરોના વેક્સિન લીધી. Automatically generated PDF from existing images. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન રથે જામનગરના નાઘેડી ગામ, લાખાબાવળ ગામ, મસીતીયા ગામ, ચેલા ગામ, નવાનગર વગેરે વિસ્તારોમાં ભ્રમણ કર્યું હતું. કલાકારોએ વિવિધ કળા નિદર્શન દ્વારા.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →