Back

★ જીરું

જીરું
                                     

★ જીરું

જીરું એક સુપે વર્ગ આ વનસ્પતિ છે, જે વૈજ્ઞાનિક નામ જીરું cyminum છે. વરિયાળી જેવા દેખાતા જીરું જંગલી ઝેરી છોડ તેમજ પાવડર મસાજ તરીકે વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. ભારતીય ઉપખંડમાં સમગ્ર જીરા જંગલી ઝેરી છોડ તેમને માં જ દ બનાવવા સાથે GRA પાવડર ઉપયોગ વાનગી બનાવવામાં સમાવેશ થાય છે ના અંતિમ સ્વાદ આવે છે.

ગુજરાત એક રાજ્ય માં ઉત્તરીય ભાગ ગ્રાન ખેતી કરવામાં આવે છે. વચ્ચે મહેસાણા તેમને પાટણ જિલ્લામાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જીરું પકવવામાં આવે છે.

                                     

1. આયુર્વેદ માં જીરું. (In Ayurveda cumin)

ભારતીય પ્રાચીન ચિકિત્સા પદ્ધતિ આયુર્વેદમાં પણ જીરા ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આયુર્વેદ મુજબ જીરું છે સ્વાદમાં ખારું, વટાળા પછી પણ તીખો, ગરમ, તીક્ષ્ણ, ચિક, જઠરાંત્રિય Pradeep નિવૃત્ત કરનાર, પિત્ત અને અગ્નિ વધારો ખરીદનાર, URL - આંકડા - કરવામાં શમન કરનારા, સુગંધિત, કફ, વાય, દુર્ગંધ, ગોળો, ઝાડા, વેડિંગ અને ક્રિસ નાશ કરનાર છે.

                                     
 • પશ પ લન, ત મ જ વ ય પ ર છ આ ગ મમ મ ખ યત વ ઘઉ બ જર એર ડ કપ સ, જ ર જ વ ર ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ આવ છ આ ગ મમ પ ર થમ ક
 • લ લવ ડ ગર ન મક એક પર વત પણ છ ર પર ત લ ક મ કપ સ, એર ડ બ જર મગ, તલ, જ ર ઇસબગ લ, ગ વ ર, ક ડ, ર યડ ઘઉ શકકરટ ટ ત મજ જ વ ર જ વ પ ક ન વ વ તર
 • ખ તમજ ર ત મ જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ ઘઉ ડ ગર, બ જર કપ સ, દ વ લ જ ર ત મ જ શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ આવ છ આ ગ મમ પ ર થમ ક શ ળ પ ચ યતઘર
 • પ ચ યત આવ લ છ પ રબ દર ર ણ વ વ ક ત ય ણ કપ સ મગફળ બ જર ચણ ઘઉ તલ જ વ ર જ ર સ મ ન ટ, સ મ ન ટ પ ઇપ સ ડ એશ ક લસ ચ ન પથ થર લ ઇમસ ટ ન મત સ ય ઉદ ય ગ
 • મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ ઘઉ જ ર વર ય ળ બ જર કપ સ, દ વ લ રજક ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ
 • છ મર લવ ગ, મલ બ ર પ દડ લ બ મર પ પ પળ ક ળ જ ર શ હ જ ર ક શ હ જ ર જ ર તજ ક ળ કથ થ અન લ લ એલચ જ યફળ, બ દ ય ન ફ લ અન ધ ણ
 • સ વ ધ ઓ પ ર પ ય થય લ છ શ કભ જ મગફળ એર ડ કપ સ, ઘઉ બ જર જ વ ર, તલ, જ ર ઇસબગ લ, ગ વ ર, ક ડ, ર યડ ર ઈ સકરટ ટ જ વ ર, અન અન ય પ કન ખ ત કરવ મ
 • ખ વ મ મજ આવ છ ચ ખ ન લ ટ, ખ ર મ ઠ સફ દ મરચ જ ર તપ લ મ પ ણ લ ત મ જ ર અન ખ ર ઉમ ર ઉક ળ પ ણ ઉકળ એટલ ત મ ચ ખ ન લ ટ મ ઠ
 • ન કર ત મ જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ મગ તલ, બ જર જ વ ર, રજક જ ર વર ય ળ ધ ણ અજમ વગ ર જ વ મસ લ ન પ ક ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન
 • જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ ઘઉ બ જર કપ સ, દ વ લ રજક મગફળ જ ર ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ આવ છ આ ગ મમ પ ર થમ ક શ ળ
                                     
 • ત મ જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ મક ઈ, બ જર ત વર, ર યડ શ કભ જ જ ર એર ડ દ ડમ, બ ર, મગ અન મઠ પ ક ન ખ ત કરવ મ આવ છ આ ગ મમ પ ર થમ ક
 • લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ મગ, જ ર ગવ ર, બ જર કપ સ, દ વ લ રજક ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ
 • ન ચ ન દર ક અથવ અમ ક પદ ર થ સ વ દ અન સ ર ઉમ ર શક ય br\ આમચ ર પ વડર, સ ચળ, જ ર પ વડર, હ ગ, મર આ પદ ર થ ન તડક સ કવ દ ત ન થ ડ શ ક લ મ ક સરમ
 • ધ ઈન સ ફ કર લ ક થમ ર, સમ ર લ લ લ મરચ શ ગદ ણ દ ળ ય આદ હળદર, જ ર મ ઠ ન ખ પ સ લ જર ર પ રમ ણ પ ણ ઉમ રવ પ ણ ઉમ રત ધ ય ન ર ખવ
 • પડય ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત છ અહ કપ સ, બ જર જ વ ર, એર ડ જ ર ત મજ તરબ ચન ખ ત થ ય છ ગ મમ પ ર થમ ક શ ળ ત મજ દ ધન ડ ર અવ લ છ
 • ઢ મ - ભ ર લ ર ડ પર આવ લ છ આ ગ મન વસ ત ન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ જ ર બ જર દ વ લ ત મ જ કઠ ળન ખ ત કરવ મ આવ છ આ ગ મમ પ ર થમ ક શ ળ
 • ગ ર મ વ ટ ક ગ શ ળ અન સ મશ ન પણ છ ગળવ વ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત છ ગ મમ મ ખ યત વ મગફળ કપ સ, જ ર ચણ અન ઘઉ ન વ વ તર થ ય છ
 • ક ળ હર જન, બ ર હ મણ, દરજ રબ ર અન ક ભ રન વસ ત છ આ ગ મમ ર યડ જ ર વર ય ળ અજમ બ જર જ વ ર ત મજ કઠ ળન ખ ત કરવ મ આવ છ ગ મમ શ વ
 • જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ ઘઉ બ જર કપ સ, દ વ લ રજક મગફળ જ ર ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ આવ છ આ ગ મમ ગ જર ત અન અ ગ ર જ
 • જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ ઘઉ બ જર કપ સ, દ વ લ રજક મગફળ જ ર કઠ ળ ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ આવ છ આ ગ મમ મ ધ યમ ક
                                     
 • મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ જ પશ પ લન છ આ ગ મમ મ ખ યત વ ઘઉ જ ર વર ય ળ બ જર કપ સ, દ વ લ રજક ત મ જ અન ય શ કભ જ ન પ કન ખ ત કરવ મ
 • ખ વ ન ઉપય વગમ લ વ મ આવ છ દહ ન સ વ દ સ ટ બન વવ મ ટ ત મ ક થમ ર, જ ર ફ દ ન લ લ ક લ લ મરચ અન અન ય પદ ર થ અન મસ લ ઉમ ર ય છ આ વ નગ
 • ક કડ ન બ ન મગજ એક ત લ અન ધ ળ કમળન કળ ઓ એક ત લ લઈ, ત ન વ ટ ત મ જ ર અન સ કર મ ળવ ન એક અઠવ ડ ય આપવ થ પ શ બન બળતર મટ છ અર ધ શ ર દ ધ
 • હળદર, લ મડ પ ન મ ળ બટ ટ ફણસ ક ળ વટ ણ સરગવ ન શ ગ, ર ઈ, જ ર ધ મ થ હ ગ અન લ લ મરચ મધ યમ જ ડ છ શ અન ત વ રન દ ળન ઓસ મણ
 • ક રણ વરસ દન પ રત પ ર પ ત આ પ ક ન સફળત મ ટ મદદર પ છ મક ઈ, રજક જ ર ધ ણ મ થ ડ ગળ ટ મ ટ વર ય ળ બટ ટ ઇસબગ લ, ઓટ પણ રવ પ ક છ
 • એક ભ રત ય મસ લ મ શ રણ છ મ ખ યત વ એમ જમ નમ પકવ મ ળવ ય લ શ ક લ જ ર અન ક થમ ર ધ ણ ન બ જન પ વડર હ ય છ ક ટલ ક રસ ઈય એમ વ વ ધ અન ય મસ લ
 • છ આ જ લ લ ન મ ખ ય પ ક કપ સ છ જ મ બ જર જ વ ર, ઘઉ એર ડ કપ સ, જ ર ચણ મગ, તલ, ર ઇ, મરચ વગ ર પ ક થ ય છ ઇ.સ. ન ગણતર મ જબ ક લ
 • ચણ ન દ ળ મ કવ ન ર વ જ છ ગ જર તમ ક ઈપણ જ તન વઘ રમ મ ટ ભ ગ ર ઈ, જ ર અન અજમ જ વપર ય છ વડ - વ વ ધ પ રક રન વડ વડ પ વ - મ બઈન અત પ રખ ય ત
 • થ ડ ક ઉક ળ પછ ત ન મસળ ન ગ ળ લ એ પછ ત મ થ ડ ક મ ઠ શ ક લ જ ર અન ધ ણ મર બધ ન બ ર ક પ ઉડર અન થ ડ ક ખ ડ ક ગ ળ મ ળવ ન થ ડ - થ ડ
 • બનત ઉપમ ન ક ત આ પ રમ ણ છ ઘઉ રવ કપ ત લ 3 - 4 ચમચ ર ઈ 1 2 tsp જ ર 1 tsp આદ 1 2 ચમચ ખમણ લ લ લ મરચ - મધ યમ, ક પ લ ક પ લ ક દ

Users also searched:

જીરું, વાનગી. જીરું,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →