Back

★ જુલાઇ ૨૫

                                     

★ જુલાઇ ૨૫

 • 1997 - અથવા.આર.નારાયણન ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ પ્રમુખ માં થયું છે, આ પોઝિશન પર આવનારી તેઓ પ્રથમ દલિત હતા.
 • 1920 – doorsanchar:પ્રથમ સમય માટે, એટલાન્ટા કંઈક પાર, advierte રેડિયો સંચાર પ્રસારણ કરાયો.
 • 1984 – Salyut 7 અવકાશ અજાણી વ્યક્તિ સ્વેત્લાના Savitskaya સ્વેત્લાના Savitskaya, જગ્યા રન બનાવનાર જગ્યા walkપ્રથમ મહિલા બની.
 • 1973 – સોવિયેત મંગળ 5 જગ્યા ચકાસણીઓ પ્રક્ષેપણ ના પડી.
 • 1978 – લુઇસ બ્રાઉન લુઇસ બ્રાઉન, વિશ્વની પ્રથમ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી થયો હતો.
 • 2007 - પ્રતિભા પાટિલ ભારતના પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ બન્યા.
                                     
 • ર ત મગફળ ન વ વ તર જ ન - જ લ ઇ મહ ન મ કરવ મ આવ છ ઉત પ દક કટ બ ધ - મગફળ ન છ ડ ઉષ ણ કટ બ ધન વનસ પત છ ત પમ ન - થ ડ ગ ર સ ન ટ ગ ર ડ વરસ દ
 • મ પ પવર પ વ કય ન યડ જન મ જ લ ઇ ભ રત ય ર જક રણ અન ભ રતન ઉપર ષ ટ રપત છ અગ ઉ ત ઓ નર ન દ ર મ દ સરક રમ મ હ ત અન પ રસ રણ મ ત ર શહ ર
 • ઘનશ ય મભ ઈ છ ટ લ લ ઓઝ ઓક ટ બર, જ લ ઇ, ગ જર તન મ ખ યમ ત ર હત ત ઓએ બ એ.એલ.એલ.બ સ ધ અભ ય સ કર લ ત ઓ થ સ ધ ત ય રન
 • આજ - બ જ થઈ રહ લ દબ ણન ક રણ ભયજનક સ થ ત મ છ Jaisinghani, Bella જ લ ઇ Ancient caves battle neglect Times of India. Retrieved ઓક ટ બર
 • Jnanpith Award: All the past awardees from 1965 to now Outlook India. જ લ ઇ મ ળ સ ગ રહ ત થ જ ન પર સ ગ રહ ત. Retrieved મ Check
 • ત મ જ પ થ વ પરથ અવક શય ન દ વ ર ચ દ રન ધરત પર પ થ વ ન ઉપગ રહ પર જ લ ઇ ન દ ન સફળત પ ર વક સ પ રથમ આર હણ કરન ર અવક શશ સ ત ર છ જ અમ ર ક ન
 • પ ર ષ મ સ ક ષરત ટક અન સ ત ર ઓમ ટક છ Ahwa City Population Census 2011 - Gujarat www.census2011.co.in. Retrieved જ લ ઇ Check date
 • શ વ સ ઉચ છ વ સ સ પ દન ગન દહ વ ળ અભ ન દન ગ ર થ સ પ દન ઉપર ત ત ઓ છ લ લ વર ષથ ગ જર ત પત રક રત વ કર રહ ય છ મ ક મ ર સ વર ણ ચ દ રક મ
 • વર ષ, મહ ન અન દ વસ એ એક બ ર ટ શ મ ળન ભ રત ય હત ત મન જન મ: જ લ ઇ ન દ વસ ભ રતન ન ન ત લમ થય હત અન ત મન અવસ ન એપ ર લ ન
                                     
 • ધ ર બ ન પટ લ મ વડ દર મ જન મ લ જ ણ ત ગ જર ત સ હ ત યક ર છ ધ ર બ નન જન મ મ ન દ વસ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન
 • મ ર ગ પરન વડ દર જ કશનથ ર ષ ટ ર ય ધ ર મ ર ગ પરન હ મતનગર જ કશન સ ધ ન ક લ મ ટરન વ ભ ગ. લ બ ઇમ આ વ ભ ગ સ થ લ બ છ ર ષ ટ ર ય ધ ર મ ર ગ
 • સવલત પ ર પ ય થય લ છ આ ગ મ સ ધ સ સ ક ત ન સ થળ છ દ શલપ ર ગ મ ભ જથ ક મ દ ર આવ લ છ આ ગ મમ આવ લ સ ધ સ સ ક ત ન સ થળ 130 m 427 ft x
 • હ મ શ ર શમ ય જન મ: જ લ ઇ એક ભ રત ય સ ગ તન ર દ શક, સ ય જક, પ ર શ વગ યક અન અભ ન ત છ હ મ શ ર શમ ય ન જન મ ભ રતન મહ ર ષ ટ રન મ બઈમ
 • ગ જર ત લ ખક અન કવ હત ત ઓ ત મન ગઝલ મ ટ પ રખ ય ત છ બરકતઅલ ન જન મ નવ મ બર ન ર જ ભ વનગર જ લ લ ન સ હ ર નજ ક ઘ ઘળ ગ મમ થય હત ત ઓ બ ળપણથ
 • રણન હવ મ ન વરસ દ વગરન શ ષ ક છ પર ત ક ઇ વખત આમ પર વર તન આવ છ જ લ ઇ મ અત ય ત ઠ ડ એન ટ ર ટ ક પવન વર ષ છ ય ન ઓળ ગ ન અહ પહ ચ ય હત
 • Offensive, Marking Them જ લ ઇ Anger spills over to streets in Ahmedabad Ahmedabad Mirror. Retrieved જ લ ઇ Check date values in:
 • Pathak, Maulik જ લ ઇ The Good Road: Footloose in Kutch Live Mint. મ ળ સ ગ રહ ત થ જ લ ઇ પર સ ગ રહ ત. Retrieved જ લ ઇ Check date
 • જ ન લ બ દ ન અબ દ લ કલ મ જન મ : ઓક ટ બર ર મ શ વરમ મ ત ય જ લ ઇ શ લ ગ અથવ ડ એ.પ જ અબ દ લ કલ મ ભ રતન એર સ પ સ વ જ ઞ ન ક હત
 • મ ત ર મ ડળમ જ ડ ય ત ઓ ઘનશ ય મભ ઈ ઓઝ ન મ ત ર મ ડળમ પણ મ ત ર પદ રહ લ જ લ ઇ મ ઘનશ ય મભ ઈ ઓઝ ન સરક રન ગબડ વ અન ત ઓ મ ખ યમ ત ર બન ય ત ઓએ
 • સ થ પન ન ઘ ષણ સપ ટ મ બર, મ થય લ તથ આન અ તરર ષ ટ ર ય મ ન યત ડ સ બર ન મળ આન સ મ ઓ ત ર ક જ ર જ ય અઝ રબ ન અન ઈર ન થ લ ગ લ છ
                                     
 • ગ જર તમ ભ રતન સ વ ત ત ર ય સ ગ ર મન આય જન કર ય હત રવ શ કર વ ય સન જન મ ફ બ ર આર વ ક રમ સ વત ન મહ વદ ચ દશન ર જ ખ ડ જ લ લ ન રઢ ગ મમ
 • ત મણ ઘણ નવલકથ ઓ લખ છ હરક સન મહ ત ન જન મ ભ વનગર જ લ લ ન મહ વ ગ મમ મ ન ર જ થય હત ત મણ મહ વ મ એમ. એન. હ ઇસ ક લ ખ ત પ ર થમ ક શ ક ષણ
 • પ રથમ વખત મ ર રજ દ સ ઈન સરક ર આ સન મ ન ન સ થગ ત કર ય હત ત મણ જ લ ઇ ન ર જ બધ જ વ યક ત ગત સન મ ન પ છ ખ ચ લ ધ આ ઉપર ત પહ લ જ વ યક ત ઓન
 • હર પ રસ દ મણ ર ય વ ય સ ગ જર ત હ સ યલ ખક અન બ ળસ હ ત યક ર હત ત મન જન મ મ ન ર જ વડ દર નજ ક આવ લ બ ડક ગ મમ થય હત મ ત ઓએ વડ દર મ
 • ફ લ ર અન ક લ ઉડ ડ બ ન વ આલ ઓ મ લ ય આર મસ ટ ર ગ જ ડ ડ ˈdaɪdoʊ જન મ ડ સ મ બર ન મ પણ જ ણ ત છ અ ગ ર જ ગ ય ક - ગ ત લ ખ ક છ ડ ડ એ ત ન
 • કરસનદ સ મ ળજ જ લ ઈ - ઓગસ ટ ઓગણ સમ સદ ન ગ જર તન પત રક ર, લ ખક અન સમ જ સ ધ રક હત ત મન જન મ જ લ ઈ ન ર જ મ બઈ ખ ત એક કપ ળ
 • ગ યક હત જ મણ કરત વધ ગ જર ત ચલચ ત ર મ સ ગ ત આપ ય હત ત મણ વખત શ ર ષ ઠ ગ તક ર અન શ ર ષ ઠ સ ગ ત મ ટ ગ જર ત ર જ ય ફ લ મ પ રસ ક ર મ ળવ ય
 • બ લ - ગ દ સ ચવન ર એપ ર લ - મ લ કમ થ મસ લ ડ - ગ દ સ ચવન ર જ લ ઇ - ડ સ મ બર જર ય જ બ ર ડ ર ક ઓ ડ ન ન લ - ગ દ સ ચવન ર - ઓગસ ટ
 • પ રસ ક ર ચ ર વખત એન યત થય હત અન એન મ ટ એ ક લ વખત ન મ ક ત થય હત મ એમન ભ રત ય સ ન મ મ વર ષ પ ર કરવ બદલ ખ સ ફ લ મફ ર પ રસ ક ર આપવ મ
 • કથ છ શ ર ણ ન પ રથમ ચલચ ત ર સ ટ ર વ ર સ પછ થ હપ ત IV: અ ન ય હ પ મ ન ર જ ટવ ન ટ થ સ ન ચ ય ર ફ ક સ દ વ ર રજ થય હત અન વ શ વભરમ

Users also searched:

દવસ, જનયઆર, અધકર, ષટરય, દડકચ, મહતવન, ષટરયપરયટનદવસ, કષણવશ, બળઅધકરદન, શવજમનદવસ, આવત, જલઇ, મરચ, પરયટન, કષણ, જમન, મહનમ, મહનમઆવતમહતવનદવસ, જુલાઇ ૨૫, સંદેશાવ્યવહાર. જુલાઇ ૨૫,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

શિક્ષણ વિશે.

Official Spokespersons response to media queries regarding. 25 July, 2014 News highlights of Business 25 જુલાઇ, 2014 બિઝનેસ ન્યુઝ અપડેટ્સ. Updated: Friday, July 25, 2014. ભારતના બજારો અને બિઝનેસમાં સતત ઉતાર ચઢાવ જોવા મળે છે. સરકારના એક નિર્ણય કે. દાંડીકૂચ. દિનમહિમા Archives Zigya. 16th August,2021 25, Shravan, 1943 Monday GS 33 2020 PHD 102020 500 ​GH: In pursuance of the explanation to section 25 of the Negotiable Instruments Act. 1881, XXVI of ૨૨ પારસી નૂતન વર્ષ દિન પારસી કદમી ૧૭મી જુલાઇ, ૨૦૨૧ ૨૬, અષાઢ, ૧૯૪૩. રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ. Untitled General Administration Department, Gujarat. ૩૨૧૯૨૧. ૩૨૧૯૨૧. ૨૪૧૪૧. જુલાઇ ૨૦૧૮ થી માર્ચ ​૨૦૧૯ જુન ૧૮ થી જુલાઇ ૧૮. ૭ આંકલાવ પ૩૬ ૨૫. માર્ચ ૧૪ થી માર્ચ ૧૫. ૧૭૫૦૦૦. ૧૭પ૦ ૦ ૦. ૧૩૧૨૫૦. ૧૯૩૦૫૦. ૧૪૪૭૮૭. ૧૯૩૦૫૦. ૧૯૨૧૪૫. ૨૧ રાજપીપળા.

મહિનામાં આવતા મહત્વના દિવસો.

પાકની વિગતો ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ. બુધવાર, તા.૧૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાંના પ્રશ્નો સભાગૃહ, ગુરૂવાર, તા.૧૧મી જુલાઇ ૨૦૧૯ના રોજ સવારના ૧૧.૦૦ વાગ્યે ફરી મળવા માટે સાંજના ૪.૨૫. બાળ અધિકાર દિન. Surat Municipal Corporation. GSTR 3B ફાઈલ કરવાની અંતિમ તારીખ 25 ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭​. જુલાઇ, 2017 જુલાઇ, 2017 ના મહિનાની ટેક્સ ચુકવણી ભરવા માટે ટ્રાન્ઝિશનલ ક્રેડીટનો લાભ ન લેતા વ્યવસાયોનું આયોજન અથવા નવા નોંધાયેલા.


૨૦ માર્ચ.

Microsoft Word 44.docx. શિક્ષણ વિભાગના તા.૨૫ ૦૬ ૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક મશબ ૧૨૧૯ ૫૫0 છ અનુસાર ધોરણ ૧૦ બાદ I.T.I. G.C.V.T ની આગામી જુલાઇ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ માં લેવાનાર પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર હોય. શ્રી વિશ્વનાથ પ્રતાપસિંહ ભારતના. શુક્રવાર. શનિવાર, 25 જુલાઇ 2020. રવિવાર →. આ દિવસે કોઈ પ્રવૃત્તિઓ નથી. Export calendar. Events key. કેન્દ્રની ગુલાંટઃ સરકારી કર્મીઓને. Official Spokespersons response to media queries regarding election impasse in Guyana. July 25, 2020. ગુયાનામાાં ચાટણીની મડાગાાંઠ બાબતનાાં મીડડયાનાાં પ્રશ્નો પર અધિકૃત પ્રવક્તાનો. પ્રધતભાવ. જુલાઇ 25, 2020. ભારત 2. જુલાઇ મહિનામાં રેશનકાર્ડ 25 Kalak News. ૧૨,૫૧,૦૦૦,૦૦. ભૌતિક ૩જી અને ૪થી જુલાઇ. અને પાર્સવ. સેજ બપોરે ૧: 00 રૂપિયા બાર લાખ એકાવન હજાર. ૨૦૨૦ના રોજ બપોરે. વાગ્યાથીરૂoo પુરા, ઇએમડી: રૂ.૧,૨૫,૧oo. ૧:૦૦ વાગ્યાથ૪:00.

25 જુલાઇ, 2014 બિઝનેસ ન્યુઝ અપડેટ્સ 25.

૨૩. ૨૩. ૨૫. ૨૯. ૨૯. ૩. ક્લીયરિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ શું ભાગ ભજવે છે? વ્હન ઇસ્યુડ માર્કેટ શું છે? એક ફલોટિંગ રેટનો બોન્ડ ૨ જુલાઇ ૨૦૦૨ના રોજ ૧૫ વર્ષ માટે એટલે કે. તા. ન્યૂયોર્ક,૨૫,જુલાઇ,૨૦૨૦,શનિવાર. રાજુલ કૌશિકકેમ માઇજી, આમ ઝુલતા મિનારાની જેમ ચાલો છો?ડૉક્ટર રૂસ્તમજીએ એમની. LPDFFile5f09728c92ba19.88046437.pdf iiipicai. ૨ પારસી નૂતન વર્ષ દિન પતેતી પારસી ૧૬મી ઑગસ્ટ, ૨૦૨૦ ૨૫, શ્રાવણ, ૧૯૪૨ રવિવાર. શહેનશાહી. મહોરમ પારસી નૂતનવર્ષના આરંભ પૂર્વનો દિવસ ૧૬મી જુલાઇ, ૨૦૨૦ ૨૫. અષાઢ, ૧૯૪૨​. કેલેન્ડર: Day Universal Learning Management System. કેન્દ્રની ગુલાંટઃ સરકારી કર્મીઓને 1 જુલાઇ સુધી વધારેલું DA આપવા ઇનકાર. By. Exclusive આ પણ વાંચોઃ LIC કર્મીઓને જલસા જ જલસાઃ 25% પગાર વધારો, સપ્તાહમાં 5 દિવસ કામ. કઇ રીતે.


Read Gujarati magazine વેબ કામ જુલાઇ ૨૫ વિજય.

વિધ્યાર્થીઓ માટે અત્રેની સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે ૬ જુલાઇ થી ૮ જુલાઇ ના ગાળામાં. કોકા કોલા કમ્પની દ્વારા મહા આછેરી ઝલક. અહેવાલ સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ, ૨૫ જુલાઇ, ૨૦૧૭. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનીટી પરિસરના Air News. જુલાઇ મહિનામાં રેશનકાર્ડ ધારકોને મળશે ડબલ ફ્રી અનાજ આર્ટિકલમાં દેખાતા તથ્યો અને વિચારો 25 કલાક ન્યૂઝના દ્રષ્ટિકોણને પ્રતિબીંબ કરતા નથી અને 25 કલાક ન્યુઝ તેની માટે. First mobile phone call was made in India on 31st July from Calcutta. આઇ.સી.એ.આર સ્ટેટશેર ૭૫:૨૫. કચેરીનું નામ આઇસીએઆર ધ્વારા ૭૫% સ્ટેટ શેર ૨૫ % મુજબ મળેલ ફંડની વિગત અને થયેલ કુલ ખર્ચની વિગત. ૨૦૧૬ ૧૭. ૨૦૧૭ ૧૮ મૂળ પગાર જુલાઇ ૨૦૧૯. નો ઇજાફો.


સૂર્યોદય પહેલા આકાશમાં 25 જુલાઇ.

જુલાઇ. જુલાઇ – ઑર્ષ્ટ. તારીખ. ૨૫ ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧ ૧. ૨. ૩. ૪. ગુજરાત. અમરેલી. ૦. ૦. ૭.૮. ૧.૬. ૧.૬. ૭. ૧૮. ૧૩. ૧૮. ૩૫. ૪. કપાસનો પાક શરૂઆતની વાનસ્પષતક વૃધ્ધધ અવસ્થાએ છે. ઓછા વરસાદ. ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, મધ્ય MGVCL. જાત, બીજ પ્રમાણ % કિગ્રા. હેક. વાવણી સમય ​દિવસોમાં, ઉત્પાદન કવિ. હેક. ખેડૂતો માટેના ભાવ રૂપિયામાં, સીધી ખરીદી. GR11, 25, ૧ થી ૧૫ જૂન ધરૂવાડીયુ,૧ થી ૧૫ જુલાઇ ફેર રોપણી, 55 60, 850.00. 4a038644 e446 4f82 83cc 3acc808c9961.pdf NeVA. તયારબાદ ફરરયાદીએ તા. ૦૬.૦૬.૧૪ ના રોજ રા. ૧૮૦૬.૨૫ મ.ગુ.વી.કં.લી., ઘોઘંબા ઓરફસમાં. ભરપાઇ કરેલ છે. સદર મીટરની F સ્સ્થવત મે જુન ૧૧ નું બીલીંગ જુલાઇ ૧૧ ના રીડીંગમાં ૧૭૦૫. દશાસવેલ છે.

શું 25 અથવા 28 ઓગસ્ટ GSTR 3B ચુકવણી માટે.

દામનગરનું ભુરખીયા હનુમાનજી મંદિર ૨૫ જુલાઇ સુધી બંધ રહેશે. દામનગર સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ભુરખિયા હનુમાનજી મંદિર જન હિત તા૨૬ ૬ થી ૨૫ ૭ સુધી દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ. વર્ષ ૨૦૧૯ ૨૦માં મળવાપાત્ર ગ્રાંટ. First mobile phone call was made in India on 31st July from Calcutta to New Delhi બરાબર આજના દિવસે 31 જુલાઇ જ, આજથી 25 વર્ષ પહેલા દેશમાં મોબાઇલથી પ્રથમ કૉલ થયો હતો. Register 10 Summaries and Rec ICDS. ર૪મી જુલાઇ, ૨૦૧૫ ૨, શ્રાવણ, ૧૯૩૭. ૨૪. ગાથા ગહમ્બર ત્રીજી ગાથા પારસી શહેનશાહી ૧૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ ૨૪, શ્રાવણ, ૧૯૩૭. ૨૫. પારસી નૂતન વર્ષના આરંભ પૂર્વનો દિવસ ૧૭મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ ર૬,. F. l Gujarat Electricity Regulatory Commission. ટીપીએસએલ ૫૦% વીજળી ખરીદશે અને ટીપીએએલ ૨૫%​ની વીજળી ખરીદી કરશે. આ બાબત આયોગ મોનીટરીંગમાં. તાજેતરની પ્રગતિ. ૨૫ જુલાઇ થી ૨૯. જુલાઇ ૨૦૦૫. ૨૩ થી ૨૭. જાન્યુઆરી ૨૦૦૬. ૨૮ થી ૩૦.

ચંદ્રેશ જોષી સાપ્તાહિક City Watch News.

અષાઢ સુદ ૧, મંગળવાર, ૯ જુલાઇ. પૂજા શ્રી સીમંધર ભગવાન પૂજા અષાઢ સુદ ૪, શુક્રવાર, ૧૨ જુલાઇ. પૂજા શ્રી અકૃત્રિમ ચૈત્યાલય અષાઢ વદ ૩, ગુરુવાર, ૨૫ જુલાઈ. પૂજા શ્રી આદિનાથ ભગવાન. બુલેટ ટ્રેન સુરતની ૧૪૪ પૈકી સરકારે. ભુજ કચ્છ ના પ્રગતિશીલ ખેડૂત બહેનો. તાલીમના વિષયો. આધુનિક પશુપાલનની ખેતી. તાલીમનો સમયગાળો. તા.૨૩ ૨૫, જુલાઇ ૨૦૧૪. તાલીમાર્થીઓની અંદાજીત સંખ્યા ૫૦ પચ્ચાસ. તાલીમનું સ્થળ. રેલવે મંત્રાલય પશ્ચિમ રેલવેની 421. સ્ટૉક 20 25 જુલાઇ. સીએનબીસી બજાપર અમે તમારા માટે લાવ્યા છે એક એવો અનોખો મુકાબલો, જે.


06 Stationery Indent.p65.

જે પૈકી જુલાઇ ૨૦૨૦ સુધીમાં ૭૦૦ બ્લોક પૈકી ૪૧૮ બ્લોક નંબરની જમીનની સંપાદનની છે, આઠ ગામના ૨૫ ખેડૂતની કાનૂની લડત કોર્ટમાં પેન્ડિંગ ઘલુડી, તરસાડી, વરેલી, કુવાદ,. ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરરિદ. ૨૬ જુલાઇ ૩૩.૦ ૨૫.૦ ૨૫ જુલાઇ ૩૧.૦ ૨૫.૦ ૨૭.૦ ૨૫.૩ સૂર્યાસ્ત ૧૯:૨૫ સૂર્યોદય ૦૬:૦૭ ૨ શુક્રવાર. ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૪ રાજકોટ ૧૮૯૩માં રાજકોટ જેતલસર વરચે ટ્રેન સેવાનો પ્રારંભ થયો અને એ સાથે. Microsoft Word Holiday List 2021. યુ.કે.માં હેરો લંડનના આંગણે ૨૫ થી ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૭ દરમિયાન શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મહોત્‍સવ:.

દામનગરનું ભુરખીયા હનુમાનજી Dailyhunt.

૧૪મી એપ્રિલ, ર૦૧ર ૨૫, ચૈત્ર, ૧૯૩૪. શનિવાર ૬મી જુલાઇ, ૨૦૧૨ ૨૫, આષાઢ, ૧૯૩૪ સોમવાર. ૧૭. પારસી નૂતન વર્ષના આરંભ પૂર્વનો દિવસ પમી ગાથા ૧૮મી જુલાઇ, ર૦૧૨ ૨૩, આષાઢ, ૧૯૩૪ બુધવાર. પારસી. દામનગરનું ભુરખીયા Abtak Media. ૨૫ ડીસેમ્બર ૨૦૨૧. શનિવાર. શુક્રવાર. શનિવાર. નાતાલ. નોંધઃ ૧. અ. ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧ રવિવાર. સ્વાતંત્ર્ય દિના. ૧૫ ઓગસ્ટ – ૨૦૨૧ ૧૪ જુલાઇ​ ૨૦૨૧. ૧૬ જુલાઇ ૨૦૨૧. સોમવાર. સોમવાર. બુધવાર. Ashadhh 12 13. પુરસ્કૃત ૭૫:૨૫ યોજનાઓ માટે આગામી નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૧ ૨૨ ના અંદાજો તૈયાર 25. ૧૯. કુલ ૧ માસ માટેનો કુલ પગાર. ધેરીના વડાની સહી. જુલાઇ ૨૦૨૦ ની સ્થિતિ. ૧૨ માસ માટેનો કુલ પગાર. Holiday list Untitled. જીસીસી ટાઇપાસ્ટેનો પરીક્ષા જુલાઇ ૨૦૧૮ આગામી જુલાઇ ૨૦૧૮ માં લેવાનાર આ પરીક્ષાનું જાહેરનામું નીચે મુજબ બહાર પાડવામાં આવે છે​. ગુજરાતી ટાઇપ શબ્દ ઝડપ: ૨૫,૩૫,૪૦.


સ્ટૉક 20 25 જુલાઇ Stock 20 25 Moneycontrol.

સુરેન્દ્રનગર ગુજરાતસરકારના શિક્ષણ વિભાગના જાહેરનામાં તા.25 જુલાઇ 2017 અન્વયે 2329. સુરેન્દ્રનગર ગુજરાતસરકારના. ૨ જુલાઇ થી સપ્ટેમ્બર રૂ.૧૨૦૦ - ત્રણ માસથી વધુ પ્રવેશ નહીં. ૩ ઓકટોબર થી ડિસેમ્બર રૂ.​૭૦૦. ૪ જાન્યુઆરી થી માર્ચ ૨૫% ફીમાં રાહત. બેચ ટ્રાન્સફર ફી રૂા.૨૦૦. ફકત ૧૦ સભ્યો પ્રતિ. મહત્વના દિવસો Vikaspedia ખેતીવાડી. અંતે ભારતમાં તેરમા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે શ્રી પ્રણવ મુખરજીની વરણી તારીખ ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨ના રોજ થઇ છે. ત્યારે અગાઉના રાષ્ટ્રપતિના નામ અને તેમનો સમયગાળો જોઇએ. શ્રી રાજેન્દ્ર. Smt. R. S. Kalaria Primary School., JUNAGADH. શનિવાર, તા. ૧૧ જુલાઇ, ૨૦૨૦ કોર્પોરેટ દેવાદારના સંદર્ભમાં ઇનસોલ્વન્સી ૦૩ જુલાઇ ૨૦૨૦. શરૂઆતની ચેતન કિશનજી બારોટ, શ્રીમતી શિલ્પાબેન ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ પ્લોટ નં. T 5 9 2020 1ST TLE vehicle p DGVCL. તા. 25 07 2020. સમય બપોરે 2.30. મન કી બાત. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલ ર૬મી જુલાઇએ આકાશવાણી. પરથી સવારે અગીયાર વાગે પ્રસારિત થનાર મન કી બાત કાર્યક્રમમાં વિવિધ.


Untitled Navsari Agricultural University.

દામનગરનું ભુરખીયા હનુમાનજી મંદિર ૨૫ જુલાઇ સુધી બંધ રહેશે. By દામનગર સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ભુરખિયા હનુમાનજી મંદિર જન હિત તા૨૬ ૬ થી ૨૫ ૭ સુધી દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ રહેશે. Untitled Bank of Baroda. ૧૭ જુલાઇ ૧૭, સોમવાર, ગુજરાતી વકતૃત્વ સ્પર્ધા ધો.૭ ૮. ૧૮ જુલાઇ ૧૭, મંગળવાર ૧૯ જુલાઇ ૧૭, બુધવાર, ગુજરાતી વકતૃત્વ સ્પર્ધા ધો.૩ ૪. ૨૦ જુલાઇ ૧૭ ૨૫ ઓગષ્ટ ૧૭, શુક્ર્વાર, સંવત્સરી. પ્રશ્ન નં.૩૬ Untitled. ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વર્ષે જુલાઇ મહિનામાં ૨૫.૭૫ અબજ ડોલરની નિકાસ થઇ હતી. જુલાઇ, ૨૦૧૮માં વેપાર ખાાૃધ ૧૮.૬૩ અબજ ડોલર રહી હતી. આ અગાઉ માર્ચ, ૨૦૧૯માં વેપાર ખાાૃધ ૧૦.૮૯. જુલાઇમાં નિકાસ ૨.૨૫ ટકા વધીને ૨૬.૩૩. તેમાંથી ચાર પાર્સલ સ્પેશિયલ ટ્રેનો 26 જુલાઇ, 2020ને બાંદ્રા ટર્મિનસ જમ્મુ તવી અને 22 માર્ચ થી 25 જુલાઇ, 2020 સુધી લોકડાઉનના સમયગાળા દરમિયાન, માલગાડિઓના કુલ 10.208. વરસાદને લઇ અંબાલાલ પટેલની આગાહી 23. ૧લી જૂન. પંચાયત કચેરીઓ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ. અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ. ૧લી જુલાઇ ૨૫ કિ. ગ્રા. રીમ. ટાઈપના કાગળ. Paper statement size 2.5. Kg. For Secretariat Reads of Offices. ટાઈપ માટેના ​કાગળ. ४८.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →